Cuối cùng 2 điều khoản luận tội TT Trump đã chuyển qua Thượng Viện