Covid-19 tại Pháp: 1.100 người chết ở bệnh viện, phần nổi của tảng băng chìm