Covid-19 : Mỹ-Trung cản một dự thảo nghị quyết tại Hội Đồng Bảo An