Covid-19: EU mở cửa cho 15 nước nhưng không gồm Việt Nam