COVID 19 có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng như thế nào?