Công ty Thái Lan nhượng bộ trước cuộc tẩy chay của người biểu tình