Công tố Viên Archibald Cox thời Tổng thống Nixon và Công tố viên Mueller thời Tổng thống Trump