Công nghệ cao, trọng tâm của chiến tranh lạnh Mỹ-Trung (Thụy My)