LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ