CỘNG ĐỒNG NVQG DALLAS VÀ ĐỒNG HƯƠNG TIẾP TỤC HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI ĐANG Ở TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH VŨ HÁN