CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS CHÀO CỜ ĐẦU NĂM CANH TÝ – RA MẮT ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020-2023