CỘNG ĐỒNG CÙNG CÁC ĐOÀN THỂ VÀ ĐỒNG HƯƠNG TIẾP TỤC YỂM TRỢ HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH