Cần một người nam làm văn phòng lương hậu xin liên lạc: Cô Lê: 214-534-6063