CƠN LỐC XOÁY XẢY RA VÀO TỐI CHỦ NHẬT GÂY THIỆT HẠI DALLAS VÀ RICHADSON