‘Cán bộ chiến lược’ thế này thì mạt rồi! - Trân Văn