CÁI GIÁ CỦA SỰ "KHINH DÂN" MÀ VIỆT CỘNG ĐÃ TẠO NGHIỆP.