Chuyện Lư hương: sự sụp đổ khó gượng của phía chính quyền