Cháu Bin Laden: Chỉ Tổng thống Trump mới chặn được vụ tấn công như 11/9