Chính phủ Mỹ đóng cửa, thủ đô vắng như ‘thành phố ma’