CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THỰC PHẨM CỦA GIÁO XỨ KITÔ VUA CHO NGƯỜI NGHÈO.