CHỐNG MỸ CHỈ LÀ CÔNG VIỆC, CHO CON DU HỌC MỸ MỚI LÀ CUỘC SỐNG