Chống Covid-19, phụ nữ được tiếng lãnh đạo giỏi hơn đàn ông