Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và Bầu Cử Tổng Thống 2020