Chiến dịch tái tranh cử của TT Trump quyên được $46 triệu chỉ trong 1 quý