Chi tiêu quốc phòng Việt Nam tăng theo trào lưu toàn cầu