Châu Á báo hiệu một sự đổi mới trong các mối liên minh