Chủ tịch quốc hội Việt Nam thăm chính thức TC: chuyến đi quyết định?