của TT Trump thì Ukraine đã mở lại cuộc điều tra về sự mờ ám của Hunter Biden