Có nhiều hướng đi, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam kiên quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất