Buổi vận động ủng hộ tái cử Thị Trưởng TP Arlington, Texas