Buổi Vận Động Bầu Cử Cuối Cùng của Dr. Trương Minh Ẩn & Liên Minh