Bất tín nhiệm: Thủ tướng Anh thoát hiểm trong « gang tấc »