Bắt giữ những người đưa tin về Đồng Tâm để dẹp yên dư luận, chống ý kiến phản biện!