Báo Việt dịch lời của TT Trump, cắt đoạn cảnh báo về chủ nghĩa xã hội