Báo Trung Cộng khuyên người dân 'hễ thấy nước dâng cao thì cứ bỏ xe chạy'