Báo NY Times, báo thiên tả chống Trump, cuối cùng đành viết thừa nhận