Bệnh viện công Pháp trước nguy cơ tan vỡ Trọng Thành