Bệnh nhân người Anh từng tuyệt thực khi biết bệnh viện cung cấp hình ảnh cho báo chí, và bị truyền thông cộng sản ph