Bệnh nhân coronavirus chưa chết vì dịch bệnh đã chết vì cháy nhà thương