Bản tin nhắc nhớ của Cục Thống Kê Dân Số về việc tiếp tục hoạt động điều tra dân số năm 2020 tại một số vùng


Ảnh: cencus 2020

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, phối hợp với các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, sẽ bắt đầu khởi động lại tại một số khu vực trong tuần này. Các Cập nhật có sẵn tại trang mạng 2020census.gov. Trang web này sẽ được cập nhật hàng tuần

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên Cục thống kê dân số và công chúng là vô cùng quan trọng. Tất cả nhân viên sẽ được huấn luyện để tuân theo các quy định về giãn cách xã hội phòng ngừa COVID-19. Cục thống kê dân số đã trang bi váv thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho tất cả nhân viên ra hiện trường, cũng như những nhân viên làm việc trong văn phòng. Những vật dụng này sẽ được cung cấp cho nhân viên trước khi tái hoạt động.

Cục thống kê dân số sẽ tiếp tục gửi thư mời thống kê dân số năm 2020 tới các gia đình ở những khu vực mà đa số không nhận được thư mời.

Các gia đình nhận được thư mời Điền thống kê số năm 2020 được khuyến khích đáp ứng sớm cuộc Tổng thống kê dân số năm 2020 bằng cách sử dụng ID thống kê dân số có in trong bảng câu hỏi

Mọi người có thể trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng điền vào mẫu in trên giấy gửi qua thư. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang điều chỉnh hoạt động của Tổng thống kê dân số năm 2020 COVID-19.

Chỉ là Bản Nhắc Nhớ thôi. Không có tin tức gì liên quan đến trong báo cáo này.