Bản tin nhắc nhớ của Cục Thống Kê Dân Số về việc tiếp tục hoạt động điều tra dân số năm 2020 tại một số vùng