Biểu tình Hong Kong: Đại sứ TC nói Anh Quốc không nên can thiệp