Biển Đông: VN đã biết được ‘ai là bạn thân, ai là đối tác’