Biển Đông: Trung Cộng giăng đội tầu cá quanh đảo Thị Tứ