Biển Đông: Ép Việt Nam, Trung Cộng có nguy cơ bị phản đòn