Bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm CA: Bà Holly Ngô mang tội vu khống có ác ý