Bãi Tư Chính: 'VN nên công bố chi tiết' và đừng 'hạn chế báo chí'