Bài rất hữu ích của một bác sĩ , cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ.