Bức tranh triệu USD đầu tiên của Việt Nam là tác phẩm về gia đình