Bắc Kinh đã giấu dịch trong 6 ngày có ý nghĩa quyết định nhất