Bắc Kinh giở đủ trò để ngăn các nhà báo đến Tân Cương